Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Formy działalności w Danii:

- PMV - to działalność bardziej hobbystyczna, dla osób, które dopiero próbują stać się przedsiębiorcą. Nazwa PMV ( duń. Personligt ejet mindre virksomhed) to własna mniejsza działalność gospodarcza. Jeśli firma osiągnie roczny obrót powyżej 50.000 kr, lub zatrudni pracownika, musi zostać zmieniona forma działalności na tzw. własną działalność gospodarczą. PMV nie musi być zarejestrowana w duńskim CVR, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja ta jest tylko alternatywą dla osób, które chcą mieć nadany numer CVR. Za PMV odpowiada w pełni właściciel. Oznacza to, że zarówno zysk, jak i zadłużenie firmy, są jednocześnie zyskiem i zadłużeniem właściciela. Ta forma działalności nie wymaga kapitału. Podatek dochodowy odprowadzany jest od uzyskanego zysku z działalności.


- Firma jednoosobowa/ Enkelmandsvirksomhed- Forma tej działalności zakłada, że wszelkie aktywa i pasywa należą do jej jedynego właściciela. Oznacza to również, że za wszelkie zadłużenia firmy odpowiada właściciel osobistym majątkiem. Po rejestracji w CVR ( Ewidencji działalności gospodarczej) należy założyć pocztę cyfrową ( Digital Postkasse), aby urzędy i instytucje państwowe mogły kontaktować się z przedstawicielem firmy. Założenie firmy jednoosobowej jest takie, aby nikt inny, poza właścicielem, czyli ani współmałżonek, ani zatrudniony pracownik, nie miał wpływu na prowadzenie tej formy działalności. W tego typu działalności można dać pełnomocnictwo innym osobom do działania w imieniu firmy, choć nie jest to wymóg. Firma jednoosobowa nie wymaga kapitału.
Opodatkowanie firm jednoosobowych to jedno z trzech wariantów, jakie musi wybrać właściciel:
- opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego ( tak jak w przypadku osób zatrudnionych)
- opodatkowanie zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), gdzie możliwe jest odpisanie od podatku kosztów z tytułu posiadanych odsetek kredytowych. Jeśli natomiast decydujemy się na zatrzymanie zysku z firmy w formie oszczędności bankowych, opodatkowanie zysku jest również korzystne. 
- opodatkowanie zgodnie z ustawą o zgromadzonym kapitale zakładowym ( Kapitalafkastordning), gdzie część zysku z firmy może być przerzucona na przychód osobisty, a inna jako przychód z kapitału.


- IVS / Iværksætterselskab/- zastąpiło od 01 tycznia 2014 roku przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością. IVS przypomina mini spółkę udziałową, z taką różnicą, że:
Kapitał początkowy przy zakładaniu IVS to minimum 1kr, a maksimum 49.999kr oraz że przynajmniej 25% zysku z przedsiębiorstwa musi być przeznaczona na oszczędności lub jako nadzwyczajna rezerwa, aż do zaoszczędzonej kwoty min. 50.000kr. Po osiągnięciu takie zysku, IVS może być przekształcona w zwyczajną spółkę udziałową. 
IVS ma jednego albo wielu właścicieli. IVS jest podmiotem fizycznym nie przypisanym ściśle do właścicieli. Oznacza to, że majątek firmy nie jest jednocześnie majątkiem właściciela, i że właściciel nie odpowiada osobiście własnym majątkiem za ewentualne zadłużenia przedsiębiorstwa.
Współwłaścicielem IVS mogą być inne osoby lub podmioty fizyczne, np. spółki akcyjne. 
IVS wymaga zarządu, dyrekcji lub rady. Jeśli IVS zatrudnia pracowników, w zarządzie musi znaleźć się ich reprezentant. Na IVS ciąży obowiązek przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych, które stają się jawne. Opodatkowanie IVS odbywa się według prawa o spółkach, któremu właściciele firmy mnie podlegają.


- I/S - Interessentskab- Spółka Jawna- posiada dwóch lub więcej właścicieli. Każdy z udziałowców odpowiada solidarnie ( jeden za wszystkich, wszyscy za jednego) za zobowiązania przedsiębiorstwa. Jeśli nie postanowiono inaczej, wszyscy udziałowcy maja takie same udziały w firmie. Nie istnieje przepis mówiący o tym, że I/S musi posiadać zarząd czy dyrekcję, lecz jest to wybór należący do właścicieli. W spółkach jawnych właściciele odpowiadają majątkiem i to w sposób solidarny, czyli po równo, za ewentualne zadłużenia i zobowiązania firmy. Założenie I/S nie wymaga kapitału początkowego. W spółkach jawnych to właściciele są opodatkowani ze swoich udziałów w firmie, według trzech pryncypiów, takich samych, jak w firmie jednoosobowej, czyli:
- z zyku z firmy jako przychodu osobistego
- opodatkowanie wg ustawy o przedsiębiorstwach
- wg ustawy o zgromadzonym kapitale zakładowym
- ApS/ Anpartsselskab/ Spółka z o.o. - posiada jednego lub więcej właścicieli. ApS jest podmiotem fizycznym, co oznacza, że właściciele nie odpowiadają majątkiem za ewentualne zobowiązania spółki, lecz odpowiadają swym udziałem w kapitale zakładu.
ApS wymaga dyrekcji, rady nadzorczej lub zarządu. Decyzje o lasach ApS zapadają podczas generalnych zebrań członków zarządu i większością głosów (2/3). Odpowiedzialność za Spółkę udziałowców jest ograniczona do udziału kapitałowego. Choć np. banki wymagać będą, aby udziałowcy żyrowali zaciągnięte kredyty firmowe, osobiście. Otwierając ApS należy mieć kapitał początkowy w wysokości 50.000kr w postaci gotówki lub innej wartości ( np. wartość innej, prowadzonej przez udziałowca firmy, samochód, czy patent). Opodatkowanie Sp z o.o. przebiega według duńskiej ustawy o spółkach, której nie podlegają udziałowcy. Jeśli udziałowiec dostaje wynagrodzenie, odprowadza podatek dochodowy od uzyskanego przychodu. 
Aby założyć ApS należy sporządzić dokumentację założenia firmy oraz wycenę, gdy kapitał początkowy nie stanowi formy gotówkowej. Rejestracja spółki online kosztuje 670 kr, natomiast przesłanie droga pocztową wniosku rejestracyjnego 2.150kr.
Jak w przypadku każdej spółki, dobrze jest spisać umowę określającą prawa i obowiązki każdego z udziałowców.


- A/S - Aktieselskab- Spółka Akcyjna- to podmiot fizyczny, czyli właściciel lub współwłaściciele nie odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne zobowiązania, zadłużenia przedsiębiorstwa. A/S wymaga zarządu, rady nadzorczej lub przynajmniej dyrekcji do prowadzenia firmy. Zarząd lub rada nadzorcza wybierana jest podczas posiedzenia generalnego, i musi składać się przynajmniej z 3 członków, tak, aby zachowana została zasada większości głosów,podczas głosowań dotyczących kluczowych decyzji w spółce. Tak jak w przypadku ApS, właściciele czy udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność względem ewentualnych zadłużeń przedsiębiorstwa, jednak w przypadku kredytów, banki wymagać mogą osobistego żyrowania udziałowców.
Aby otworzyć ApS wymagany jest kapitał początkowy w wysokości 500.000kr w gotówce lub innych aktywach. 
Opodatkowanie udziałowców, jest od uzyskanego przychodu w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenie lub z tytułu dywidend. Spółka natomiast podlega osobnym przepisom podatkowym.