Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Rozszerzoną deklaracje podatkową składają osoby, które:

- uzyskują dochód zagranicą

- posiadają współmałżonka zagranicą, z którym chcą się wspólnie rozliczyć

- posiadają nieruchomość zagranicą

- prowadzą działalność gospodarczą

- wynajmują mieszkanie/dom

- artyści

- posiadają kredyty zagranicą

(w poniższym artykule nie są omawiane rozszerzone deklaracje podatkowe)

 

Podstawowe pojęcia, jakie znajdziemy na rozliczeniu rocznym:

AM-bidrag Składka na Fundusz Pracy- 8% od przychodu z tytułu pracy
Bundskat 2016 Podatek dolny wynosi 9,08%. Podatek nalicza się od dochodu osobistego, który przekracza ulgę osobistą 44.000 kr w 2016. Podatek naliczany jest również od dochodu kapitałowego
Topskat 2016 Najwyższy próg podatkowy-  dodadkowe15% przy przychodzie powyżej 467.300. Naliczany również od dochodu kapitałowego
Sundhedsbidrag 3% składka zdrowotna w 2016. Składka obniżana jest co roku o 1% aż do 2019 roku, kiedy zlikwidowana będzie całkowicie. Jednocześnie co roku wzrasta o 1% podatek dolny, co oznacza, że maleją nasze ulgi za poniesione koszty płacenia odsetek
Kommuneskat Podatek municypalny/ gminny. Wysokość tego podatku zależna jest od gminy, w której jesteśmy zameldowani.
Fradrag Ulga, która polega na odliczeniu od uzyskanego dochodu
Skrå skatteloft Górna granica procentu podatku, jaki idzie do państwa i do gminy. W 2016 roku wyniosła ona 51,95%. Granica nie obejmuje podatku kościelnego oraz składki na Fundusz Pracy.
Personlig indkomst Przychód osobisty- to przychód z tytułu pracy z uwzględnionymi niektórymi ulgami, takimi jak składki emerytalne, wypłaty składek emerytalnych, zasiłki, itd oraz pobrane składki na fundusz pracy
Kapitalindkomst Dochód kapitałowy- zysk z odsetek po potrąceniu kosztów odsetkowych
Ligningsmæssige fradrag Ulga polegająca na odliczeniu od podatku zdrowotnego i municypalnego. W skład tej ulgi wchodzą: koszty uzyskania dochodu, ulga z tytułu zatrudnienia, koszty kontyngentów za związki zawodowe i ubezpieczenia A-kasse.
Skattepligtig indkomst Dochód do opodatkowania – to dochód osobisty oraz kapitałowy po odciągnięciu kosztów uzyskania dochodu

Przychód osobisty / personlig indkomst /to przychód z pracy, od którego odliczona jest ulga za składki emerytalne i ATP. Do tego przychodu dolicza się następnie dodatki pracownicze, takie jak telefon czy auto firmowe. To również zysk z działalności gospodarczej, wypłaty emerytalne, zasiłki czy stypendia.

Przychód z tytułu pracy jest najpierw opodatkowany 8% składką na fundusz pracy, ale tylko podatnicy, którzy pracują opłacają tą składkę. Następnie dodawane są dodatki do wynagrodzenia (pracownicze), w tym opłacane przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotne. Składki na fundusz emerytalny opłacany w 2/3 przez pracodawcę i w 1/3 przez nas zostają opodatkowane dopiero z chwila ich wypłaty. Istnieje jednak górna granica wysokości składki na fundusz emerytalny, która podlega odpisowi. W 2016 roku granica ta wyniosła 52.400kr.

Przychód z tytułu pracy po odjęciu składki na fundusz pracy i dodaniu dodatków pracowniczych daje przychód osobisty w rozliczeniu rocznym / personlig indkomst/.

Poniżej przedstawiamy fikcyjny roczny przychód z tytułu pracy w wys.300.000kr, opłacaną przez podatnika częścią składki na fundusz emerytalny w wys.5%:

Personlig indkomst/ Przychód osobisty Kwota

Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon) /

Przychód z tyt.pracy( wraz z samochodem/telefonem firmowym)

 + 300.000
Eget pensionsbidrag/ własna część składki emerytalnej (5% z 300,000)  –    15.000
AM Bidrag/ składka na Fundusz Pracy (8% z 285,000)  –    22.800
Personalegoder/ Dodatki pracownicze, np. Ubezpieczenie zdrowotne  +      2.000
Personlig indkomst/ Przychód osobisty  + 264.200

Jeśli nasz przychód składa się z zasiłku lub emerytury, nie naliczana jest składka na Fundusz Pracy.

Przychód Kapitałowy / kapitalindkomst/

Przychód kapitałowy to zysk z odsetek po odciągnięciu kosztów odsetek. Zyski z odsetek uzyskujemy z lokat bankowych, obligacji lub inwestycji finansowych.

Koszty poniesionych odsetek pojawiają się przy kredytach.

W zeznaniu podatkowym pozycje te musimy podawać osobno, po czym klasyfikowane są one jako przychód kapitałowy / kapitalindkomst/ oraz potrącenie z dochodu kapitałowego / fradrag i kapitalindkomst/. Pozycje te często znajdują się już na rozliczeniu rocznym i nie ma potrzeby nanoszenia ich ponownie w naszym zeznaniu podatkowym.

W tabeli poniżej widać przykład ujemnego dochodu kapitałowego:

Kapitalindkomst/ przychód Kapitałowy Kwota
Renteindtægter/ Zysk z odsetek  +      5.000
Renteudgifter/ Koszty odsetek  –    20.000
Kapitalindkomst/ Dochód kapitałowy  –    15.000 

Ulgi od podatku municypalnego i zdrowotnego/Ligningsmæssige fradrag/

Ulgę tą potrąca się ze składki zdrowotnej i od podatku municypalnego. Oznacza to, że jest to odpis, który nie może być potrącony z podatku dolnego lub najwyższego progu podatkowego/ topskat/. Ulga obejmuje koszty uzyskania dochodu, ale nie tylko. Również składki na ubezpieczenia na wypadek utraty pracy- czyli A-Kasse-, kontyngent na związki zawodowe (górna granica w 2015 wynosiła 6.000kr) czy składki na tzw. pomostówki. Ponadto ulgę z tytułu pracy/ Beskæftigelsesfradrag/, która stanowiła w 2016r. 8,30% z przychodu oraz ulgę rzemieślniczą.

W 2016 roku można było odpisać do 12.000kr na osobę za robociznę, gdy decydowaliśmy się na montaż/ remont związany z ulepszeniem klimatycznym czy energetycznym oraz 6.000kr na osobę za robociznę przy pewnego typu usługach, tj pilnowanie dzieci, prace ogrodnicze lub sprzątanie.

Ulga za przejazdy / Befordringsfradrag/

Gdy dojeżdżamy ponad 12 km w jedną stronę do pracy, a pracodawca nie pokrywa naszych kosztów, mamy prawo do odpisu. Stawki ulgi na dzień wynoszą na 2016 rok 1,99kr za każdy kilometr między 25 a 120 kilometrem oraz 1kr powyżej 120km. Przejazdy mostem na Storebælt oraz Øresund również podlegają uldze. Jeśli zatem dojeżdżamy do pracy 20km otrzymamy ulgę w wys. 31,48kr na dzień. 40km (licząc w 2 strony) – 24km (czyli te, które nie podlegają uldze) x 1,99kr = 31,48kr. Dojeżdżając 65km do pracy w jedną stronę otrzymamy następującą kalkulację:

120-24 x 1,99kr + 130-120 x 1,00 kr =201,04kr na dzień   

Z tej ulgi skorzystać mogą jedynie osoby, które otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Studenci dojeżdżający na uczelnie nie są do niej uprawnieni.

Poniżej przykład przychodu rocznego w wys.300.000kr z wymienioną wyżej ulgą na A-kasse w wys.5.000kr, ulgą rzemieślniczą w wys.2.000kr i zastosowaniem ulgi z tytułu pracy w wys.8,30% dla przychodu 300.000kr

Ligningsmæssige fradrag/ ulgi podatkowe Kwota
Bidrag til A-kasse/ Składka na a-kasę  –      5.000
Beskæftigelsesfradrag/ ulga z tyt.pracy –    22.800
Håndværkerfradrag/ ulga rzemieślnicza  –      2.000
Ligningsmæssige fradrag/ ulgi podatkowe  –    29.800

Dochód do opodatkowania/Podstawa opodatkowania/ skattepligtig indkomst/

Dochód do opodatkowania to suma dochodów osobistych i kapitałowych minus ulgi podatkowe

W naszym przykładzie dla przychodu 300.000kr kalkulacja przedstawia się następująco:

Skattepligtig indkomst/ dochód do opodatkowania Kwota
Personlig indkomst/ dochód osobisty  + 264.200
Kapitalindkomst/ dochód kapitałowy  –    15.000
Ligningsmæssige fradrag/ ulgi podatkowe  –    29.800
Skattepligtig indkomst/ Dochód do opodatkowania  + 219.400

Obliczenie podatku – Skatteberegning:

Skatteberegning/ obliczenie podatku Kwota
AM-bidrag/ składka na Fundusz Pracy  +    22.800
Bundskat/ podatek dolny (9,08% z 264.200)  +    23.989
Sundhedsbidrag/ Składka zdrowotna (3% z 219.400)  +       6.582
Kommuneskat/ podatek municypalny (24,8% z 219.400)  +    54.411
   
Personfradrag bundskat/ Kwota wolna od podatku dolnego (9,08% z 44.000)  -    3.995
Personfradrag sundhedsbidrag/ Kwota wolna od składki zdrowotnej (3% z 44.000)  -      1.320
Personfradrag kommuneskat/Kwota wolna od podatku municypalnego (24,8% z 44.000)  -    10.912
Ejendomsværdiskat/ Podatek od nieruchomości  +    15.000
Beregnet skat/ Naliczony podatek  106.555

Podatek do zapłaty to różnica zaliczki na podatek dochodowy, którą płaciliśmy z każdego wynagrodzenia w 2016 roku, ewentualnego zadłużenia z lat poprzednich oraz właściwego podatku należnego z rozliczenia rocznego.

W powyższych wyliczeniach przyjęto podatek komunalny jako 24,9%, co stanowi średnią duńską.